CẤP ĐỘ AN NINH CẢNG BIỂN: Cấp độ 1

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 1A Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.08.38255475 , Fax : 84.08.39404828
Email: cangvutphcm@hcm.fpt.vn

Liên hệ về kế hoạch tàu:
Người nhận: Trực ban Kế hoạch
Email: cangvutphcm@hcm.fpt.vn
Tel:  84.8.39404151
Fax: 84.8.39404828
...