CẤP ĐỘ AN NINH: Cấp độ 1

Tin hoạt động

Cập nhật: 03/10/2014
Ngày 19/8/2014, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị phổ biến Chiến dịch kiểm tra tập trung về thời giờ nghỉ ngơi theo Công ước STCW 1978, sửa đổi 2010 và quy định liên quan công tác quản lý Nhà nước về hàng hải tại cảng biển TP. Hồ Chí Minh.