Tin hoạt động

Cập nhật: 04/07/2014

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam tại công văn số 315/CĐCHHVN ngày 08/04/2014 V/v: Tổ chức hoạt động Cụm Công đoàn năm 2014.